جمعه , 26 دی 1399

وظایف و مسئولیت­ های معاونت آموزشی و دانشجویی

-          نظارت دقیق بر اجرای اصول کلی برنامه­ های آموزشی

-          اداره کلیه امور آموزشی واحد

-          شرکت در تهیه و پیشنهاد آئین­ نامه­ های مختلف آموزشی در چارچوب کلی نظام دانشگاه و نظارت بر حسن اجرای آن

-          مطالعه و ارائه پیشنهادات لازم و اتخاذ تصمیم در مورد مسائل مربوط به امور آموزشی در چارچوب کلی نظام دانشگاه و نظارت بر حسن اجرای آن

-          نظارت بر تمامی امور مربوط به دانشجویان در زمینه ­های تحصیلی، مالی و فردی یا خانوادگی به منظور شناخت وسیع شرایط آن­ ها و هدایت دانشجویان

-          بررسی و مطالعه مشخصات و شرایط فردی و اجتماعی دانشجویان به منظور شناخت همه جانبه و مشکلات آن­ ها اعم از تحصیلی، اجتماعی و رفاهی و کوشش در دستیابی به راه حل­ های مناسب و مبتنی بر امکانات و مقررات

-          جلب همکاری مقامات دانشگاه اعم از آموزشی و غیرآموزشی به راه حل­ های مناسب و مبتنی بر امکانات و مقررات

-          بهره گیری از مساعدت­ های عمومی و اختصاصی در جهت برطرف کردن مشکلات دانشجویان

-          حصول اطمینان از حسن اجرای وظایف واحدهای تابعه در امور دانشجویان از طریق اعمال نظارت مستقیم

-          بررسی و تأیید پیشنهادهای مربوط به خدمات دانشجویی در واحدهای سازمانی تحت سرپرستی و انطباق آن­ ها با امکانات واحد و ضوابط و مقررات جاری

-          شرکت در کمیته های انضباطی در مورد مسایل انضباطی دانشجویان.