جمعه , 26 دی 1399

آئین نامه های آموزشی

آئین نامه گذراندن دروس جبرانی 95/04/01

 
 
۱۵ سال از اجرای نخستین آیین نامه آموزشی دوره های کاردانی و کارشناسی مصوب مورخ ۶۷/۶/۱۶ که در تاریخ های ۶۹/۱/۱۶ ، ۷۶/۱/۳۰ و ۷۸/۷/۱ مورد تجدید نظر قرار گرفته می گذرد. این آیین نامه درپاییز سال ۱۳۸۱ نیز الزاما در کمیسیون تدوین آیین نامه ها مورد بازبینی قرار گرفته و برخی از مواد اصلاح و اشکالات آن با اعمال نظرات واحدها در شهریور ماه ۱۳۸۲ برطرف گردیده است.
آیین نامه جدید مجموعه ضوابط و مقررات آموزشی حاکم بر دوره های کاردانی و کارشناسی است که با هدف ایجاد هماهنگی در فعالیت های آموزشی کلیه واحدها و مراکز آموزشی به منظور ارتقاء کیفیت آموزش ، تدوین یافته است . بدیهی است تنها وجود ضوابط دقیق کافی نیست بلکه نحوه اجرا و به کاربستن درست مفاد آن توسط مسؤولان اجرایی و نیز همکاری صمیمانه استادان و دانشجویان را طلب میکند. در عین حال تذکر چند نکته را ضروری می دانیم:۱- تغییر اصول و یا تفسیری مغایر با اصول این آیین نامه مجاز نیست و چنانچه در موارد استثنایی نیاز به رفع ابهام در عبارات آن مشاهده شود منحصرا بر عهده کمیسیون مزبور می باشد.
۲ – مسؤولیت اجرای آیین نامه بر عهده مسؤولان واحدهای دانشگاهی، اساتید راهنما، مدیران گروههای آموزشی، مدرسان، کارشناسان آموزشی و دانشجویان است.
۳ – واحدهای دانشگاهی موظف اند درآغاز هر سال تحصیلی به وی‍ژه هنگام نام نویسی در نخستین نیمسال تحصیلی دانشجویان را از اهم مواد آیین نامه آگاه ساخته ودر صورت لزوم نسخه هایی از آن را در اختیار دانشجویان قرار دهند.
۴ – انتخاب دروس با مشورت و تایید استاد راهنما و تایید مدیر گروه آموزشی مربوط صورت گیرد تا دانشجو با مشکل آموزشی مواجه نگردد.
۵ – استادان واحدها و مراکز آموزشی باید نهایت دقت و توجه را در تصحیح اوراق امتحانی دانشجویان مبذول دارند ودر مهلت مقرر در آیین نامه ، نمرات نهایی امتحانات دانشجویان را به آموزش تحویل نمایند. چه بی توجهی به این مهم ،بخش قابل تو جهی از آیین نامه را معطل گذاشته احتمالا موجب تضییع حقوق دانشجویان خواهد شد.
۶ – در پایان امید است با ابلاغ این آیین نامه بسیاری از مشکلات واحدهای دانشگاهی از نظر مقررات آموزشی برطرف شود. یقینا نتایج حاصل از اجرای دقیق این آیین نامه توسط مجریان ، به خصوص معاونان آموزشی می تواند در بهبود و تکمیل روند آموزش در دانشگاه موثر باشد.

 

دکتر عبداله جاسبی

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی