جمعه , 26 دی 1399

 

فرم ترفیع سالیانه                                                 pdf                    
                                                                                
 فرم های استخدام
 pdf doc
          فرم کارگروه جذب
             راهنما
       
 فرم های مربوط به اعضای حق التدریس
 
   قرداد حق التدریس
  pdf
 
                             راهنما
 
   فرم گزینش    
  pdf    
 فرمهای ارتقاء مرتبه استادیاری
  
 فرم 5
 pdf  doc  
 فرم 6
 pdf  doc  
 فرم 8
 pdf  doc  
       
 فرمهای ارتقاء مرتبه به دانشیاری واستادی
 ائین نامه ارتقاء
 شیوه نامه اجرایی
   پیوست شماره 1
   شناسنامه عملی
         
 دستورالعمل پرونده ارتقاء مرتبه اعضای هیآت علمی
                                                pdf   
         
 نامه درخواست وتآییدیه دانشکده جهت ارتقاء
                                               pdf
   
   
 فرم گزارش کار طرح مشمولان
              doc                                                               pdf