جمعه , 26 دی 1399

معرفی اداره کارگزینی هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تیران

مدیریت: مهرداد هنرمند عضو هیأت علمی–کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک- ساخت و تولید دانشگاه علم و صنعت ایران

شرح فعالیت ها:

- نظارت بر اجرای دقیق بخشنامه های آموزشی

- صدور احکام کارگزینی اعضای هیأت علمی

- تهیه لیست حق التدریس تمامی اعضای هیأت علمی و مدعو

- نظارت بر اجرای قوانین مربوط به افزایش حقوق و مزایای اعضای هیأت علمی واحد

- نظارت بر اجرای ضوابط در انتخاب مدیران اجرایی و مدیران گروه و صدور ابلاغ ها و احکام حقوقی مربوط

- نظارت بر روند حضور اعضای هیأت علمی و مدیران واحد در محل کار و در کلاس درس

- اجرای قوانین کمیته انتظامی اعضای هیأت علمی و مدعو به عنوان دبیر کمیته انتظامی

- اجرای قوانین مربوط به ترفیع (ارتقاء پایه) به عنوان عضو کمیته ارتقاء پایه

- انجام مراحل ارتقاء مرتبه و تبدیل وضعیت اعضای هیأت علمی

- انجام امور مربوط به بورس تحصیلی اعضا و عقد قراردادهای مربوط

- نظارت بر اجرای ضوابط قانونی مربوط به رعایت حداقل و حداکثر سقف تدریس

- نظارت بر تخصیص دروس مختلف به اساتید با توجه به رشته و گرایش تحصیلی آن ها

-نظارت بر انتخاب مدرس دروس مختلف از طریق گروه های آموزشی ذیربط

-نظارت بر تکمیل واحدهای موظفی اعضای هیأت علمی و رعایت اولویت در تخصیص دروس اضافی به اساتید غیرهیأت علمی بر اساس مدرک تحصیلی مرتبه علمی و سوابق تحصیلی

- همکاری با معاونت پژوهشی در جذب و استخدام متخصصین مشمول خدمت وظیفه

- نظارت بر اعطاء تسهیلات مالی مختلف به اعضای هیأت علمی

- استعلام مدارک تحصیلی ارائه شده و ریز نمرات تمامی اعضای هیأت علمی و مدعو از دانشگاه های محل تحصیل آن ها.

بخشنامه ها و دستورالعمل های اجرایی:

دستورالعمل اجرایی جذب و تبدیل وضعیت استخدامی اعضای هیأت علمی

بخشنامه مدت تعهد خدمت و ادامه تحصیل اعضای هیأت علمی مشمول

بخشنامه نقل و انتقال اعضای هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی

بخشنامه ادامه تحصیل اعضای هیأت علمی با مرتبه مربی تمام وقت(رسمی قطعی، رسمی آزمایشی و پیمانی) دانشگاه آزاد اسلامیl

بخشنامه تغییر شرط سنی برای عضویت در کادر هیأت علمی

بخشنامه نحوه استفاده از مرخصی بدون حقوق اعضای هیأت علمی

بخشنامه افزایش سقف وام خرید و ساخت مسکن

بخشنامه استفاده اعضای هیأت علمی رسمی قطعی از تسهیلات ساخت مسکن

فرم ها

فرم خام قرارداد اساتید مدعو

فرم مشخصات فردی

فرم بیمه

فرم پیشنهاد دامین اعضاء هیات علمی

فرم رزومه اساتید حق التدریس جهت ارائه به ریاست واحد